چند نکته آموزنده

اینها که می گویم تنها حرف نیست که از دهانم بیرون آمده باشد و تو از این گوش بشنوی و از آن گوش در کنی......اینها همه چیزهایی است که با گوشت و پوست خود چشیده ام و نمی خواهم تو .......همان مسیری را بروی که من  رفتم.......همانگونه که مادرم پیش از من رفته بود.......

دخترم........هر موضوعی که ناراحتت می کند جایش بیرون از قلبت است........حفظش نکن.....چیز باارزشی نیست که تلنبارش کنی..........که اگر تلنبار شد واویلاست ......با یک تلنگر آتش آن فوران می کند و از همه اول تر خودت را می سوزاند.......

حرفهای دلم را برای پدرت گفتم و او از اینکه خواسته یا ناخواسته در رنجاندن من با مادرش همراهی کرده بود عذرخواهی کرد ......وگفت که مادرش با همه کمبودها و نقصان ها باز هم مادرش است و او نمی تواند مادرش را دور بیندازد........که البته حق دارد.....نه اینکه سبک شده باشم نه.......ولی خیلی بهترم.......با مادرش نیز حرف زدم ......که البته او نیز حرفهایی برای گفتن داشت که از نظر من منطقی بر آن بار نبود.....

دخترم....هیچ کس حتی یک مادر شوهر خوب و مهربان نیز نمی تواند جای مادر خود آدم را بگیرد همانگونه که بهترین عروسها نیز نمی توانند جای دختر آدم را بگیرند......عشق مادر و پدر به فرزند بی توقع است...بینهایت است ....ولی سایرین در برابر کارهایشان از تو توقع خواهند داشت.....و این راز طبیعت است......

دخترم هیچگاه خانواده ات را به کسی نفروش.......که بعدها می فهمی خانواده ات با همه کاستی ها صد برابر بهتر  و دلسوزتر از سایرین برایت هستند......

دخترم...مردها صد سال هم که بگذرد مرد هستند با همان خوی و خصلتهای تعریف شده.......هیچ مردی بهترین مرد روی زمین نیست......پس از شوهرت زیادی از حد توقع نداشته باش ضمن آنکه مردها فراموشکارند و بایستی هر از چند گاهی برخی مطالب را به آنها گوشزد کرد.......پس از تکرار مکررات برای شوهرت دلخور نباش.......

دخترم این را بدان که خدا با دادن فرزند انسان را آزمایش می کند......همیشه بهترین باش و سعی کن بهترین بمانی.......

/ 2 نظر / 48 بازدید
بانو سرن

منم دوست دارم پسرم یاد بگیره محبت کنه بی توقع. و اگه خوبی کرد مطمئن باشه جوابش بدیه. باران تو برای دخترت رحمتی

مانا-آش شله قلمکار

عزیزم برات روزهای بهتر و شادتری رو کنار کوچولوت آرزو میکنم. از وجودش لذت ببر.روزهای تکرار نشدنی تند تند میگذرن.